طراحی سیاه قلم

بازم از کارای جدیدمم

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

[ یکشنبه ۲۷ دی۱۳۹۴ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر عکس و تصویر

 

[ پنجشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۴ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بازم از کارای جدیدم

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

 

عکس و تصویر

[ پنجشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۴ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

چطورههههههههههه

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

 

[ پنجشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۴ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بازم از کارام

عکس و تصویر

عکس و تصویر

عکس و تصویر

[ جمعه ۶ آذر۱۳۹۴ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

کارای جدید من

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/10/6/19/1444145403740041.png

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/10/6/19/1444146286460505.png

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/10/13/20/1444757274384917.png

 

[ دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۴ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اثار دوست داشتنی اقای جاهد احد

[ دوشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سیاه قلم با مداد

69333265412407512130.jpg

[ شنبه ۴ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

رنگ و روغن

66277877848955415043.jpg11156311770102648955.jpg

[ شنبه ۴ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

رنگ و روغن

20119510462719036219.jpg

[ شنبه ۴ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ طراح ] [ ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::